dimarts, 26 de juliol del 2011

El Consorci dels Colls i Miralpeix, amb el suport de la Fundació Acció Natura i els submarinistes de Pro Mar, posa en marxa el seguiment científic del Parc d’Esculls del Garraf

L’estiu de l’any passat es va posar en marxa la execució del projecte de parc d’esculls artificials del Garraf amb l’enfonsament de les primeres peces del parc pilot de 24, davant l’àrea de Terramar a uns 20 m. de fondària. Aquest projecte conjuntament amb el futur Pla de Gestió de l’espai Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf”, ha de contribuir  a l’increment de la biodiversitat actual del degradat fons marí de la zona.
Aquest projecte, pioner a l’Estat Espanyol pel disseny i les seves característiques, es converteix en un parc d’esculls artificials, per primera  vegada, promogut per la societat civil, recolzat per diferents administracions locals i nacionals, i amb el suport del sector pesquer local, l’anomenat tercer sector i les empreses de la zona. En conjunt una mostra clarament demostrativa del que ha de ser la Gestió Integrada de les Zones Costaneres a casa nostra, i que te en el Consorci i en la Costa del Garraf un excel·lent banc de probes i de realitzacions.
Amb aquest projecte es preten recuperar la biodiversitat marina del Garraf mitjançant la instal·lació d’esculls artificials i a partir d’ells promoure la posta, el refugi, l’alimentació, el reclutament i la reproducció d’espècies marines i d’interès pesquer; així com experimentar la instal·lació de Parcs d’Esculls Artificials com a mètode de recuperació d’espais marins degradats i fer un seguiment de l’efecte dels esculls artificials en la biodiversitat marina.
El projecte té un disseny i característiques pioneres a l’estat espanyol. Els mòduls tenen 2,3 m de diàmetre, 1,75 m d’altura i un pes de 8,8 tn. Cada un dels diferents tipus d’orificis està dissenyat per albergar refugi a diferents espècies o facilitar-ne la cria a d’altres. D’aquesta manera en els orificis cecs i mitjans es preveu que s’instal·lin postes de sèpia, blènids, escorpores, llagostes, etc, mentre que a les cel·les obertes representarà refugi per sargs, mabres, postes de calamar i fins i tot s’instal·lin gorgònies.
Precisament ara, s’inicia la fase dels estudis amb el seguiment científic de l’evolució del parc d’esculls artificials de la Costa del Garraf, mitjançant un protocol i una metodologia definits.

Les activitats consisteixen en mostrejos invasius però no destructius de la biodiversitat marina. S’utilitzen censos visuals amb foto i vídeo submarí. Com a segona operació es prenen imatges del recobriment bentònic dels mòduls geoda i la darrera operació in situ serà la retirada dels residus antropogènics.

Finalment, amb el material digital recopilat es faran estudis exhaustius per extreure dades fiables, analitzar-les estadísticament i establir conclusions.

Aquestes  activitats queden resumides en quatre eixos principals:

  • Censos visuals d’ictiofauna marina.
  • Seguiment dels organismes colonitzants.
  • Retirada de residus antropogènics.
  • Avaluació de l’efecte escull artificial sobre el fons marí.

Objectius i resultats que es pretenen aconseguir:

Els objectius principals son recopilar dades corresponents a l’evolució de l’escull, durant  les estacions de l’any en dos o més anys consecutius (sèries temporals), estimar l’evolució de l’ecosistema observant la tendència de les variables mesurades, i caracteritzar quantitativa i qualitativa  la successió ecològica d’un escull artificial marí de nova implantació.

També analitzar i valorar  la dinàmica del ecosistema, l’increment de biomassa i biodiversitat aportat per l’escull i els possibles usos sostenibles. Analitzar i valorar  la millora de les pesqueries, la conservació del patrimoni natural, i la provisió d’hàbitat específic per a larves, alevins i espècies esquives.

Aquesta informació, permetrà valorar possibles conclusions en relació a altres temes com  l’aqüicultura, el turisme, el busseig, la mitigació d’impactes, la restauració ambiental i la protecció dels hàbitats i també veure els efectes del Canvi Climàtic i l’escalfament de l’aigua del mar sobre les especies locals.

La informació obtinguda s’afegirà a la que ja s’està obtenint en els altres projectes coordinats en el litoral del Garraf, com el projecte OBSEA, el projecte LAB, el projecte SILMAR, el seguiment de la Posidònia, etc, que dotaran a l’espai marí de la Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf” i al seu futur Pla de gestió, de la necessària monitorització , i referma al litoral del Garraf, com a veritable laboratori de la gestió Integrada.
Vilanova i la Geltrú, juny del 2011